Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy

2 lutego 2015   Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645; zm. poz. 1318; 2014 r. poz. 379 poz.1072 ) zwołuję IV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 10 lutego 2015 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych z działalności w 2014 roku.
 1. Podjęcie uchwał:

       1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:

       2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

       3) w sprawie zaciągnięcia , w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , w jednostce samorządu terytorialnego;

       4) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w Gminie Będzino na rok 2015;

       5) w sprawie Gminnego Programu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

       6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną po likwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przymorze” w Likwidacji, w Tymieniu;

       7) w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2015.

 1. Plany pracy na rok 2015 stałych komisji Rady Gminy w Będzinie.
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski