Materialien mit dem Schlüsselwort: Management-Krise

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne ale też niedozwolone!

26 Februar 2014   Nachrichten

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 April 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Sie. AUS 2009 r. Nein. 151, Artikel. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Ktowypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 Absatz. 3 Gesetz vom 28 September 1991 r. o lasach (Dz. Sie. AUS 2011 r. Nein. 12, Artikel. 59 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.