Materiały ze słowem kluczowym: rada-gminy

Zawiadomienie o sesji

2 grudnia 2014   Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 64, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zwołuję II sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 09 grudnia 2014 r., o godz. 09.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Ostatnia sesja Rady Gminy w Będzinie

20 listopada 2014   Aktualności

Dnia 14 listopada 2014 roku, odbyła się XLV ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.