Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy w Będzinie

4 Avril 2014   Nouvelles

Dn Bedzino. 4 Avril 2014 r.

OA.R .00020.3.2014.EJ.

Avec un PV I A D O M I E N I E

Sur la base de l'article. 20 paragraphe. 1 Loi du 8 Mars 1990. le gouvernement local (c.-à-. Dz. Vous. DE 2013 r. Article. 594; ré. Article. 645; ré. Article. 1318)

zwołuję XL sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 kwietnia 2014r., à. 10.00. Le lieu sera les réunions municipales salle de bureaux à Bedzin.

Proponowany porządek obrad:

1.Ouverture de la session et la confirmation de sa légitimité.

2. ordre du jour- propositions sur l'ordre du jour.

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

4. tribune libre.

5. conseillers interpellations.

6. Informations maire d'activités entre les sessions.

7. Stan dróg krajowych, provincial, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie – udział przedstawicieli Zarządów Dróg.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

9. Adoption des résolutions:

1) sur l'introduction d'amendements aux communes budgétaires 2014 r.;

2) sur l'introduction d'amendements à la multi-annuelle Prévisions financières Commune Bedzino;

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej;

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Będzinie 21/1;

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garaż w Będzinie nr 21B/3;

6) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Gaika na działania Wójta Gminy Będzino Henryka Brody;

7) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino;

8) w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032”.

10. Réponses aux interpellations.

11. demandes et questions lentes.

12. Détermination des thèmes et le calendrier de la prochaine session.

13. clôture de la réunion.

Conformément à l'article. 25 paragraphe. 3 Loi du 8 Mars 1990. Gouvernement local - l'employeur est tenu de libérer le conseiller de travail pour lui permettre de participer aux travaux des autorités municipales.

Przewodniczący Rady Gminy

à Bedzin

Andrew Nożykowski