Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy

2 Février 2015   Nouvelles

Sur la base de l'article. 20 paragraphe. 1 Loi du 8 Mars 1990. le gouvernement local (c.-à-. Dz. Vous. DE 2013 r. Article. 594; ré. Article. 645; ré. Article. 1318; 2014 r. Article. 379 poz.1072 ) zwołuję IV session de la septième mandat du Conseil municipal à Bedzin par jour 10 Février 2015 r., à. 10.00. Le lieu sera les réunions municipales salle de bureaux à Bedzin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Ouverture de la session et la confirmation de sa légitimité.
 2. ordre du jour- propositions sur l'ordre du jour.
 3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
 4. tribune libre.
 5. conseillers interpellations.
 6. Informations maire d'activités entre les sessions.
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych z działalności w 2014 ans.
 1. Adoption des résolutions:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:

2) sur l'introduction d'amendements à la multi-annuelle Prévisions financières Commune Bedzino;

3) w sprawie zaciągnięcia , DE 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , w jednostce samorządu terytorialnego;

4) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w Gminie Będzino na rok 2015;

5) w sprawie Gminnego Programu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną po likwidowanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przymorze” w Likwidacji, Tymien;

7) w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2015.

 1. Plany pracy na rok 2015 stałych komisji Rady Gminy w Będzinie.
 2. Réponses aux interpellations.
 3. demandes et questions lentes.
 4. Détermination des thèmes et le calendrier de la prochaine session.
 5. clôture de la réunion.

Conformément à l'article. 25 paragraphe. 3 Loi du 8 Mars 1990. Gouvernement local - l'employeur est tenu de libérer le conseiller de travail pour lui permettre de participer aux travaux des autorités municipales.

 

Président du Conseil municipal de Bedzin

Andrew Nożykowski