Ostatnia sesja Rady Gminy w Będzinie

20 Novembre 2014   Nouvelles

Sur 14 Novembre 2014 ans, odbyła się XLV ostatnia sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 14 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin.
Conseillers débat tel que proposé par le Président M. Andrew ordre du jour Nożykowskiego.
Maire, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes:

1) sur l'introduction d'amendements aux communes budgétaires 2014 r.;
2) sur l'introduction d'amendements à la multi-annuelle Prévisions financières Commune Bedzino;
3) w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/310/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 Octobre 2014 sur l'introduction d'amendements aux communes budgétaires 2014 r.;
4) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych”;
5) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie;
6) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat;
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , dans les «Résolutions de la Commune".

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 14 Novembre 2014 ans ,odbyła się również miła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dwojgu młodym mieszkańcom Gminy Będzino. Pani Katarzynie Burczak, za osiągnięcia sportowe – I miejsce juniorów na mistrzostwach Polski w trójskoku oraz Panu Michałowi Orzechowskiemu za osiągnięcia artystyczne – specjalna nagroda dla najzdolniejszych uczniów ze szkół plastycznych. Wójt Gminy Pan Henryk Broda ufundował specjalne stypendium dla tych młodych osób i podziękował za to, że swoją postawą i osiągnięciami promują Gminę Będzino. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył także w imieniu Rady Gminy Przewodniczący Pan Andrzej Nożykowski.

Przed zamknięciem obrad radni otrzymali kwiaty i symboliczne pamiątki oraz podziękowania za czteroletnią współpracę. Były także kwiaty i podziękowania od dyrektorów i kierowników jednostek podległych, a Wójt Gminy Pan Broda otrzymał podziękowania i kwiaty od sołtysów. Przewodniczący Rady wraz z Wójtem dokonali krótkiego podsumowania kadencji i podziękowali za wspólną pracę i działania na rzecz Gminy Będzino. Na tym Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski zamknął XLV ostatnią sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie.

Président du Conseil municipal de Bedzin
ANDREW NOŻYKOWSKI