Informacja z XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

2 Janvier 2014   Nouvelles

Sur 30 Décembre 2013 ans, odbyła się XXXVII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 14 conseillers. Les travaux se sont déroulés dans la salle de guerre à l'Office Municipal Będzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było m.in. uchwalenie budżetu na rok 2014. Radni uchwalili budżet Gminy Będzino na rok 2014 jednogłośnie. Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda podziękował radnym za okazane jednogłośnie zaufanie mimo iż , jak podkreślił Wójt, ROCK 2014 będzie kolejnym trudnym rokiem, ze względu na światowy kryzys, który dotyka także nasz kraj , a tym samym i naszą Gminę mimo to, przyjęte do budżetu zadania są realne, a przy udziale środków pomocowych jest szansa na realizację zadań nie tylko zaplanowanych , ale i zadań dodatkowych. Rok 2014 jest rokiem ostatnim pracy Rady Gminy VI kadencji . jak podkreślił Pan Henryk Broda – Wójt Gminy, więc czeka wszystkich wzmożona praca związana z zamknięciem nie tylko niektórych zadań , inwestycji , ale też i kadencji dlatego należy życzyć wszystkim i sobie, by ten rok był owocny i pozwolił na realizację wszystkich zamierzeń.

Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2014- 2025, a także:

1) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 na terenie Gminy Będzino,

3) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, dans les «Résolutions de la Commune".

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec stycznia lub w lutym, a tematem jej będzie sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2013 r. oraz informacja z działalności GZK w 2013 ans.

 

Président du Conseil municipal de Bedzin

ANDREW NOŻYKOWSKI