INFORMACJA Z XXXV SESJI VI kadencji RADY GMINY W BĘDZINIE

8 Novembre 2013   Nouvelles

Sur 7 Novembre 2013 ans, odbyła się XXXV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 15 conseillers. Les travaux se sont déroulés dans la salle de guerre à l'Office Municipal Będzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było uchwalenie podatków na rok 2014.

Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 r.;

3) określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2014 r.

4) obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 ROCK;

5) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”;

6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień;

8) projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;

9) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;

10) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pod koniec obrad Radni wysłuchali wystąpienia przedstawicieli Gminy Mielno, w sprawie lokalizacji oraz budowy elektrowni atomowej w Gąskach.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 

Kolejna sesja odbędzie się na początku grudnia, a tematem jej będzie m.in. pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2014.

 

Président du Conseil municipal de Bedzin

ANDREW NOŻYKOWSKI