Informacja z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

14 Mars 2014   Nouvelles

Pied. M. Debowski / UG Bedzino

Sur 11 marque 2013 ans, odbyła się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 13 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Na początku sesji odbyła się miła uroczystość związana z przypadającym właśnie 11 marca Dniem Sołtysa. Z tej okazji życzenia wszystkim sołtysom złożył przybyły na sesję senator RP Pan Piotr Zientarski, który wręczył także „Poradnik sołtysa” natomiast władze naszej Gminy wręczyły sołtysom kwiaty, życzenia oraz upominki w postaci parasoli z logo Gminy.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematami wynikającymi z harmonogramu Pracy Rady Gminy było sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2013 roku – sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Aneta Piszer. Kolejny temat, to informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2013 ans , która przedstawił Kierownik Zakładu Pan Andrzej Nowak oraz sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 - 2032 przedstawiła Pani Janina Litwin –Jakuć pracownik UG.

Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2015 ROCK;

3) wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

4) bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości;

5) przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodzino na lata 2014 - 2016;

6) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino;

7) wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 Février 2014 r. w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu koszalińskiego.

La résolution susmentionnée sera disponible dans le bureau communal PIF Bedzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.