Information de la quatrième session du Conseil municipal à Bedzin

12 Février 2015   Nouvelles

Pied. M. Debowski / UG Bedzino

Sur 10 Février 2015 ans, tenue de la quatrième session de la septième du Conseil municipal à Bedzin. Etaient présents 15 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Maire, M. Henry Beard, a présenté des informations sur les activités entre les sessions et a écouté l'interpellation présentée par les conseillers et les maires. Tematem obrad było m.in. sprawozdanie Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2014 ans. Ponadto, Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  2. sur l'introduction d'amendements à la multi-annuelle Prévisions financières Commune Bedzino;
  3. w sprawie zaciągnięcia , DE 2015 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , w jednostce samorządu terytorialnego;
  4. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt w Gminie Będzino na rok 2015;
  5. w sprawie Gminnego Programu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. w sprawie uchwalenia Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na rok 2015;
  7. w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

La résolution susmentionnée sera disponible dans le bureau communal PIF Bedzino www.bedzino.pl , dans les «Résolutions de la Commune". Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przedstawili plany pracy komisji na 2015 ROCK. Kolejna sesja odbędzie się w marcu 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. stan dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych . Sesja zaplanowana z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg. Ponadto informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2014 ans.