Troisième session du Conseil municipal

12 Janvier 2015   Nouvelles

Sur 30 Décembre 2014 ans, tenue de la troisième session de la septième Conseil municipal à Bedzin. Etaient présents 15 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans l'auditorium du Centre Culturel Municipal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Maire, M. Henry Beard, a présenté des informations sur les activités entre les sessions et a écouté l'interpellation présentée par les conseillers et les maires.
Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.
Conseillers, po omówieniu projektu budżetu, jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Będzino na rok 2015.
Ponadto, Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes:
1) sur l'introduction d'amendements à la multi-annuelle Prévisions financières Commune Bedzino;
2) w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
3) w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Będzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2015 - 2018.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , dans les «Résolutions de la Commune".
Kolejna sesja odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. uchwalenie harmonogramu pracy Rady Gminy , plany pracy komisji Rady i uchwalenie planu pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Président du Conseil municipal de Bedzin
ANDREW NOŻYKOWSKI